• Đề cương môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Đề cương môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Mục tiêu nhằm giáo dục cho học viên về kiến thức QP, AN để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ QP, AN bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

   69 p hat 27/04/2022 6 0

 • Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho nữ sinh viên trường Du lịch - Đại học Huế

  Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho nữ sinh viên trường Du lịch - Đại học Huế

  Bài viết trình bày việc lựa chọn tets đánh giá hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho nữ sinh viên Trường Du lịch - Đại học Huế; Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay

   5 p hat 27/04/2022 3 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Xác định vấn đề nghiên cứu; Xác định mục tiêu nghiên cứu; Xác định câu hỏi nghiên cứu; Xác lập giả thuyết nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p hat 22/02/2022 15 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 4 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 4 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 4 Thu thập thông tin Phương pháp thiết kế điều tra chọn mẫu và thu thập dữ liệu sơ cấp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Thiết kế điều tra chọn mẫu; Phương pháp xác định cỡ mẫu; Thu thập dữ liệu sơ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p hat 22/02/2022 18 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3 Lập kế hoạch nghiên cứu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lựa chọn mô hình nghiên cứu; Xác định phương pháp nghiên cứu (tiếp cận nghiên cứu); Tổng quan tài liệu; Phát triển khung khái niệm và khung phân tích; Lập kế hoạch nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p hat 22/02/2022 14 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 5 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 5 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 5 Xử lý thông tin – nhập và xử lý dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Quy trình phân tích dữ liệu; Nhập số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hat 22/02/2022 17 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 6 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 6 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 6 Viết đề cương và báo cáo nghiên cứu khoa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đề cương nghiên cứu là gì?; Cấu trúc và nội dung của đề cương nghiên cứu; Viết và trình bày báo cáo khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hat 22/02/2022 16 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1 Tổng quan về Khoa học và nghiên cứu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khoa học; Nghiên cứu khoa học; Phương pháp nghiên cứu khoa học; Quy trình nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p hat 22/02/2022 13 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 7 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 7 - TS. Hoàng Thanh Liêm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 7 Đánh giá công trình nghiên cứu khoa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm; Mục đích của đánh giá; Đối tượng đánh giá; Phương pháp đánh giá; Chủ thể đánh giá; Những khó khăn trong khi đánh giá giá trị của kết quả NCKH;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hat 22/02/2022 12 1

 • Bài giảng môn Triết học: Chương 1 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng môn Triết học: Chương 1 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng môn Triết học: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Triết học và vấn đề cơ bản của triết học; Sự hình thành, phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử; Triết học Mác - Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội; Sự kế thừa, phát triển và vận dụng sáng THML trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

   21 p hat 22/02/2022 13 0

 • Bài giảng môn Triết học: Chương 5 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng môn Triết học: Chương 5 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng môn Triết học: Chương 5 Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp tiếp cận duy vật và duy tâm về xã hội; Những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; Giá trị khoa học, cách mạng của học thuyết hình thái KT-XH và sự nhận thức về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

   21 p hat 22/02/2022 13 0

 • Bài giảng môn Triết học: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng môn Triết học: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng môn Triết học: Chương 3 Phép biện chứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biện chứng và khái quát lịch sử phép biện chứng; Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật; Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam.

   16 p hat 22/02/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số