• Bài giảng Marketing căn bản - Chương 1: Những vấn đề chung về marketing

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 1: Những vấn đề chung về marketing

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 1: Những vấn đề chung về marketing cung cấp cho học viên những kiến thức về sự hình thành và phát triển Marketing; các khái niệm cơ sở của Marketing; quan điểm về Marketing; vai trò, chức năng của Marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p hat 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing cung cấp cho học viên những kiến thức về hệ thống thông tin Marketing (MIS); các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin Marketing; lập kế hoạch nghiên cứu Marketing; xử lý và phân tích thông tin Marketing đã thu thập;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   19 p hat 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 3: Môi trường marketing

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 3: Môi trường marketing

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 3: Môi trường marketing cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về môi trường Marketing; các lực lượng bên trong công ty; môi trường vi mô; môi trường Marketing vĩ mô; môi trường văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   19 p hat 26/06/2022 7 0

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 4: Hành vi khách hàng

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 4: Hành vi khách hàng

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 4: Hành vi khách hàng cung cấp cho học viên những kiến thức về thị trường người tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng; hành vi mua của các tổ chức và thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p hat 26/06/2022 7 0

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường cung cấp cho học viên những kiến thức về phân đoạn thị trường; lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu; định vị thị trường; chiến lược Marketing tập trung;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   33 p hat 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 6: Chiến lược Marketing

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 6: Chiến lược Marketing

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 6: Chiến lược Marketing cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về chiến lược marketing; phương pháp xác lập chiến lược marketing; lựa chọn đối tượng thực hiện chiến lược; đánh giá các chiến lược dự kiến;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   25 p hat 26/06/2022 6 0

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7: Thiết kế và phát triển sản phẩm

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7: Thiết kế và phát triển sản phẩm

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7: Thiết kế và phát triển sản phẩm cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về sản phẩm; thiết kế và Marketing cho sản phẩm mới; các quyết định liên quan tới sản phẩm; chu kỳ sống của sản phẩm; quyết định về các dịch vụ sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   36 p hat 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 8: Giá và chiến lược giá

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 8: Giá và chiến lược giá

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 8: Giá và chiến lược giá cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về giá cả; các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược giá; các phương pháp định giá; các chiến lược giá;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   28 p hat 26/06/2022 7 0

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 9: Chính sách phân phối

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 9: Chính sách phân phối

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 9: Chính sách phân phối cung cấp cho học viên những kiến thức khái quát về phân phối; các phần tử trung gian và cấu trúc các kênh phân phối; tổ chức và hoạt động của kênh phân phối; quyết định phân phối hàng hóa vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   29 p hat 26/06/2022 7 0

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 10: Chính sách xúc tiến - yểm trợ

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 10: Chính sách xúc tiến - yểm trợ

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 10: Chính sách xúc tiến - yểm trợ cung cấp cho học viên những kiến thức về khái quát xúc tiến - yểm trợ; xác lập xúc tiến và ngân sách; quảng cáo; xúc tiến bán hàng; quan hệ công chúng; bán hàng cá nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   28 p hat 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 6 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 6 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 6 Pháp luật và đạo đức trong hoạt động PR, cung cấp cho người học những kiến thức như: Luật pháp; Đạo đức nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hat 24/05/2022 15 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 5 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 5 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 5 Hoạch định chiến lược PR, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định, vai trò của hoạch định và tầm nhìn chiến lược; Hoạch định chiến lược PR; Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình hoạch định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p hat 24/05/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số