• Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 8 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 8 - TS. Lê Ngọc Thông

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 8: Xã hội học truyền thông đại chúng" để nắm chi tiết các kiến thức về đối tượng nghiên cứu; đặc trưng và chức năng của thông tin đại chúng; các hướng nghiên cứu trong xã hội học truyền thông đại chúng; hình thành được tình cảm yêu mến, gắn bó và ước nguyện phát...

   35 p hat 27/03/2021 6 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 7 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 7 - TS. Lê Ngọc Thông

  Với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được kiến thức về trật tự xã hội, lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội; hình thành được tình cảm và ước nguyện xây dựng xã hội lành mạnh. Tailieu.vn giới thiệu "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 7: Xã hội học tội phạm". Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hat 27/03/2021 7 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 6 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 6 - TS. Lê Ngọc Thông

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 6: Xã hội học gia đình" nắm được khái niệm, kết cấu và chức năng gia đình; một số lý thuyết tiếp cận trong nghiên cứu xã hội học gia đình; nội dung xã hội học gia đình tại Việt Nam hiện nay; hôn nhân – ly hôn trong gia đình hiện đại; ý nghĩa của việc nghiên cứu xã hội học...

   27 p hat 27/03/2021 7 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 5: Xã hội học nông thôn" với các nội dung khái niệm, đặc trưng nông thôn; đối tượng nghiên cứu của xã hội học nông thôn; lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học nông thôn; xã hội học nông thôn ở Việt Nam; chủ thể xã hội nông thôn; làng xã nông thôn Việt Nam; các vấn đề của nông thôn Việt...

   27 p hat 27/03/2021 7 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 4: Xã hội học đô thị" trình bày đối tượng nghiên cứu xã hội học đô thị; cuộc cách mạng đô thị thế giới; các vấn đề nghiên cứu của xã hội học đô thị; đô thị hóa Việt Nam.

   21 p hat 27/03/2021 8 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 3: Phương pháp nghiên cứu xã hội học" thông qua bài học này các bạn dễ dàng sử dụng được các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu 1 vấn đề xã hội để có thể tự triển khai nghiên cứu; rèn luyện được kỹ năng nghiên cứu một vấn đề xã hội học cụ thể.

   33 p hat 27/03/2021 6 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 2: Các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu xã hội học" cung cấp cho người học các kiến thức về nội hàm và ngoại diên của các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu xã hội học; rèn luyện các kỹ năng vận dụng các khái niệm trên trong cuộc sống.

   30 p hat 27/03/2021 6 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 1: Nhập môn Xã hội học" được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn sinh viên trình bày được lý luận tổng quát và lịch sử môn học; hình thành lòng yêu mến môn học và yêu mến các hoạt động xã hội học.

   28 p hat 27/03/2021 6 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới" để nắm những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa và con đường xây dựng nền văn hóa mới; quan niệm Hồ Chí Minh về đạo đức; nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng...

   13 p hat 27/03/2021 6 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 6 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 6 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân" trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về dân chủ; nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân; giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hành dân chủ, xây...

   9 p hat 27/03/2021 7 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và đoàn kết quốc tế" trang bị cho người học một cách có hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh vào việc thực hiện đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc...

   10 p hat 27/03/2021 7 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam" để nắm chi tiết các kiến thức về quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

   12 p hat 27/03/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số