• Giáo trình Triết học Mác - Lênin – GS.TS. Phạm Văn Đức

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin – GS.TS. Phạm Văn Đức

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin do GS.TS. Phạm Văn Đức chủ biên bao gồm 3 chương với các nội dung triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mời các bạn tham khảo!

   58 p hat 21/10/2021 24 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục chính trị (Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình môn học Giáo dục chính trị (Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình môn học Giáo dục chính trị trang bị cho người học những kiến thức về: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện...

   84 p hat 25/08/2021 54 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục chính trị (Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình môn học Giáo dục chính trị (Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Môn học Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường...

   78 p hat 25/08/2021 48 1

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin (Dành cho bậc đại học, không chuyên lý luận chính trị) cung cấp đến các bạn với những kiến thức đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; sản xuất giá trị thặng dư và quan hệ lợi ích trong nền...

   235 p hat 26/07/2021 53 1

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  "Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh" được biên soạn với các kiến thức về khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội...

   70 p hat 26/07/2021 51 2

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 7

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 7

  Cuốn sách Hồ Chí Minh Toàn tập - tập 7 bao gồm các nội dung: danh mục các Sắc lệnh và Quyết định do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký từ năm 1953 đến tháng 6 - 1955, tự phê bình và phê bình, bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói, phát triển Đảng ở nông thôn trong phát động quần chúng, đạo đức cách mạng, bài nói chuyện với các đại biểu nhân...

   47 p hat 24/06/2021 24 0

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5 gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

   401 p hat 24/06/2021 22 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 4

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 4

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 4 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo,... Của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến hết năm 1946.

   330 p hat 24/06/2021 22 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3 Cung cấp một cách hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm đáp ứng sự nghiệp đổi mới của nước ta ngày càng đi vào chiều sâu, những chuyển biến trên thế giới ngày càng nhanh chóng và phức tạp, các vấn đề mới đặt ra trong đời sống xã hội ngày...

   326 p hat 24/06/2021 26 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Nội dung giáo trình nói về: đối tượng-phương pháp-chức năng của kinh tế chính trị...

   257 p hat 27/05/2021 35 0

 • Bài giảng chính trị Chiến lược Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

  Bài giảng chính trị Chiến lược Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

  Bài giảng với mục đích giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ nhận thức rõ bản chất âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.

   17 p hat 23/04/2021 33 0

 • Ebook Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

  Ebook Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

  Để giúp bạn đọc hiểu được thực chất của vấn đề biên giới Việt - Trung, thấy rõ thiện chí của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta, thái độ phản trắc của những người cầm quyền Trung Quốc, Nhà xuất bản Sự thật xuất bản cuốn sách "Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc". Cuốn sách gồm toàn bộ bản "Bị vong lục của Bộ ngoại giao...

   24 p hat 31/03/2021 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số