• Giáo trình Xã hội học đại cương – ThS. Kiều Văn Đạt

  Giáo trình Xã hội học đại cương – ThS. Kiều Văn Đạt

  "Giáo trình Xã hội học đại cương" gồm 5 chương với các nội dung sự hình thành và phát triển của xã hội học; đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa xã hội học với các khoa học khác; phương pháp nghiên cứu xã hội học; các phạm trù và khái niệm của xã hội học; một số chuyên ngành của của xã hội học...

   67 p hat 31/03/2021 9 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 8 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 8 - TS. Lê Ngọc Thông

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 8: Xã hội học truyền thông đại chúng" để nắm chi tiết các kiến thức về đối tượng nghiên cứu; đặc trưng và chức năng của thông tin đại chúng; các hướng nghiên cứu trong xã hội học truyền thông đại chúng; hình thành được tình cảm yêu mến, gắn bó và ước nguyện phát...

   35 p hat 27/03/2021 6 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 7 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 7 - TS. Lê Ngọc Thông

  Với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được kiến thức về trật tự xã hội, lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội; hình thành được tình cảm và ước nguyện xây dựng xã hội lành mạnh. Tailieu.vn giới thiệu "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 7: Xã hội học tội phạm". Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hat 27/03/2021 7 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 6 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 6 - TS. Lê Ngọc Thông

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 6: Xã hội học gia đình" nắm được khái niệm, kết cấu và chức năng gia đình; một số lý thuyết tiếp cận trong nghiên cứu xã hội học gia đình; nội dung xã hội học gia đình tại Việt Nam hiện nay; hôn nhân – ly hôn trong gia đình hiện đại; ý nghĩa của việc nghiên cứu xã hội học...

   27 p hat 27/03/2021 7 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 5: Xã hội học nông thôn" với các nội dung khái niệm, đặc trưng nông thôn; đối tượng nghiên cứu của xã hội học nông thôn; lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học nông thôn; xã hội học nông thôn ở Việt Nam; chủ thể xã hội nông thôn; làng xã nông thôn Việt Nam; các vấn đề của nông thôn Việt...

   27 p hat 27/03/2021 7 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 4: Xã hội học đô thị" trình bày đối tượng nghiên cứu xã hội học đô thị; cuộc cách mạng đô thị thế giới; các vấn đề nghiên cứu của xã hội học đô thị; đô thị hóa Việt Nam.

   21 p hat 27/03/2021 8 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 3: Phương pháp nghiên cứu xã hội học" thông qua bài học này các bạn dễ dàng sử dụng được các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu 1 vấn đề xã hội để có thể tự triển khai nghiên cứu; rèn luyện được kỹ năng nghiên cứu một vấn đề xã hội học cụ thể.

   33 p hat 27/03/2021 6 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 2: Các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu xã hội học" cung cấp cho người học các kiến thức về nội hàm và ngoại diên của các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu xã hội học; rèn luyện các kỹ năng vận dụng các khái niệm trên trong cuộc sống.

   30 p hat 27/03/2021 6 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 1: Nhập môn Xã hội học" được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn sinh viên trình bày được lý luận tổng quát và lịch sử môn học; hình thành lòng yêu mến môn học và yêu mến các hoạt động xã hội học.

   28 p hat 27/03/2021 6 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương

  Giáo trình Tâm lý học đại cương

  Giáo trình "Tâm lý học đại cương" giúp sinh viên trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý, trình bày được bản chất của các hiện tượng tâm lý, trình bày được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học và một số nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

   158 p hat 28/02/2021 15 0

 • Giáo trình Logic học đại cương - TS. Nguyễn Như Hải

  Giáo trình Logic học đại cương - TS. Nguyễn Như Hải

  Giáo trình Logic học đại cương được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức về logic học cho mọi người đặc biệt là đội ngũ học sinh, sinh viên. Giáo trình trình bày những kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất, và trình bày nắng gọn, dễ hiểu nhất, với mong muốn giúp cho người học dễ học dễ nhớ. Mời bạn đọc tham khảo.

   230 p hat 28/02/2021 14 1

 • Giáo trình Triết học - Tô Thành Lê

  Giáo trình Triết học - Tô Thành Lê

  Giáo trình "Triết học" trình bày các nội dung sau: khái quát về triết học và lịch sử triết học, khái lược lịch sử triết học Phương Đông, khái lược lịch sử triết học Phương Tây, khái lược lịch sử triết học Mác - Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng,...

   457 p hat 28/02/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số