Ebook Cẩm nang từ vựng Tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn

"Ebook Cẩm nang từ vựng Tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn" cung cấp những thông tin về các tổ chức và cơ quan phụ trách thanh niên tại Việt Nam; một số cơ quan/tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam.