Ebook 100 ý tưởng viết quảng cáo hay tuyệt: Phần 1

Ebook 100 ý tưởng viết quảng cáo hay tuyệt phần 1 có nội dung gồm 50 ý tưởng trong 100 ý tưởng mà tác giả muốn giới thiệu. Các ý tưởng tiêu biểu như ý tưởng cho nhan đề, tiêu đề email , bài viết dài và vì sao nó có tác dụng, công thức AIDCA, dùng phông chữ Courier, ... Mời các bạn tham khảo!