Bài giảng Public relation: Chương 4 - ThS. Lê Thúy Kiều

Bài giảng Public relation: Chương 4 Quản trị khủng hoảng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khủng hoảng là gì; Hoạch định chương trình quản lý khủng hoảng; Các nhóm xử lý khủng hoảng; Hành động; Chương trình xử lý khủng hoảng. Mời các bạn cùng tham khảo!