Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 4 - TS. Hoàng Thanh Liêm

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 4 Thu thập thông tin Phương pháp thiết kế điều tra chọn mẫu và thu thập dữ liệu sơ cấp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Thiết kế điều tra chọn mẫu; Phương pháp xác định cỡ mẫu; Thu thập dữ liệu sơ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!