Bộ sưu tập Lý luận chính trị

Bộ sưu tập "Lý luận chính trị" giới thiệu tới người đọc các giáo trình, sách đã được chọn lọc về các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, Lịch sử phong trào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Chủ nghĩa xã hội khoa học, triết học Mác - Lênin, những câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,,... Mời các bạn cùng tham khảo nội nội chi tiết.