Ebook Hoàng Lịch (2014-2018): Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách có kết cấu nội dung chia sẻ: Hoàng lịch năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Hy vọng qua cuốn Hoàng lịch (2014-2018) này, bạn đọc sẽ vận dụng hiệu quả hơn tư tưởng kinh nghiệm của người xưa vào đời sống hiện thực, tìm ra phương án cách làm thích hợp trong sản xuất, gieo trồng, hay các công việc khác.