Bài giảng Môn học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Nội dung chính của bài giảng là khái quát về hoạt động hướng dẫn du lịch, như thế nào là người hướng dẫn viên du lịch - những phẩm chất và năng lực cần có, hướng dẫn người học những nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan, xử lý các tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch một cách tốt nhất.